Všeobecné obchodné podmienky kultúrny spoločenský a športový online portál netky.sk a platobné brány ktoré sú umiestnené na stránke netky.sk

Základné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) kultúrny spoločenský a športový online portál netky.sk a platobné brány umiestnenej na netky.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť: PETSOFTMEDIA s.r.o., Galvaniho 7/D 82104 Bratislava, IČO: 51226871, IČ DPH: SK21206423 (ďalej len „prevádzkovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním služieb online portálu netky.sk a platobné brány umiestnenej na netky.sk, uzatvárané medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „užívateľ“) prostredníctvom internetovéj stránky netky.sk umiestnenej na adrese netky.sk a platobnej brány umiestnenej na netky.sk (ďalej len „webová stránka“).
1.2. Tieto VOP pre webstránku netky.sk sú záväzné v plnom znení pre všetkých užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky systému bez predchádzajúceho oznámenia. Účinnosť nových zmien je od okamihu ich zverejnenia na adrese netky.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
1.3. kultúrny spoločenský a športový online portál netky.sk poskytuje prenos videa sa spoplatneným prístupom pre zhliadnutie (pay per view – ďalej len „PPV“).
1.4. Platbu za služby PPV možno vykonať prostredníctvom e-commerce rozhranie na webe netky.sk a to platobnou kartou. V oboch prípadoch sú platby realizované v eurach.
1.5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté užívaním webovej stránky netky.sk neručí za prezentovaný obsah webových stránok tretích subjektov využívajúcich iframe netky.sk, ani za iný obsah a dáta vložené, či nahrané inými subjektmi.
1.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky elektriny, internetu alebo ďalších subdodávateľských služieb ako je napríklad tzv. Content Delivery Network (CDN).
1.7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nekompatibilným Software (SW) alebo Hardwar (HW) na strane užívateľa, vrátane nedostatočne rýchleho pripojenia k internetu, či iných skutočností brániacich plynulému sledovanie videa.

Nárok na reklamáciu PPV vstupenky vzniká v prípade, že užívateľ nemohol zahliadnuť viac ako polovicu času online video prenosu, okrem podmienok popísaných v bodoch 1.4. až 1.6.

1.8. Reklamáciu je možné uplatniť iba písomnou formou a to emailom na adrese marketing1@petsoftmedia.sk a to najneskôr do 24 hodín od okamihu začatia daného online prenosu.
1.9. Pre otázky či nahlásenia problému nás kontaktujte emailom na adrese marketing1@petsoftmedia.sk
Užívateľský účet

2.1. Registrácia pre používateľov služby PPV je povinná. Užívateľ má povinnosť uviesť správne, pravdivé osobné údaje (pokiaľ sú pri registrácii vyžadované) a platný emailový kontakt.
2.2. Údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane a bude s nimi nakladať podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
2.3. Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko (názov firmy), dátum narodenia, bankové spojenie, adresa bydliska (sídlo), identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje „).
2.4. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom pre účely realizácie práv a povinností z VOP, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení užívateľmi.
2.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a že boli poskytnuté dobrovoľne.
2.6. Užívateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám a ani nijako nezneužije vlastný unikátny prístup k plateným videám. Zneužitím či zdieľaním unikátneho kódu prípadne aj samotných videí, môže dôjsť k finančnej ujme spoločnosti PETSOFTMEDIA s.r.o. Túto finančnú ujmu vrátane prípadných ďalších škôd, je spoločnosť PETSOFTMEDIA s.r.o. oprávnená vymáhať súdnou cestou.

Služba jej rozsah

3.1. Pre využitie služieb ponúkaných prevádzkovateľom je nutná registrácia a uhradení poplatku – viď bod 2. týchto VOP.
3.2. Prevádzkovateľ ponúka online prenosy ktoré je možné sledovať zdarma alebo za poplatok. Prevádzkovateľ je iba distribútorom videosignálu teda za kvalitu videosignálu nenesie žiadnu zodpovednosť, okrem prípadov PETSOFTMEDIA, s.r.o je zároveň produkujúcou spoločnosťou daného eventu (kultúrneho, spoločenského, športového podujatia).
3.3. Sledovanie online prenosu nesmie byť použité pri verejnej produkcii (šport bary, reštaurácie, kiná, divadlá, haly a iné) a ďalej k využívaniu informácií z prenosu pre ďalšie médiá (internetové portály, kultúrne, spoločenské a športové spravodajstvo) v reálnom čase. V prípade zistenia takéhoto využitia bude platcu vstupenky v rámci neoprávneného použitia sankcionovaný blokáciou vysielania a vystavuje sa možnému trestnému stíhaniu pre porušenie autorskcýh práv pre on-line prezentáciu, vrátane finančného prospechu z neoprávneného obohatenia.

Technické požiadavky

4.1. Plný prístup k službe ako súčasť webu je možný na zariadeniach s prístupom k internetu s minimálnou rýchlosťou 10 Mbps.
4.2. Táto služba nie je k dispozícii pre operačné systémy bežiace na rovnakej hardvérovej a systémovej platforme využívajúce virtuálny stroj.

Akcia v rozpore s podmienkami použitia a v rozpore s nimi

5.1. Užívateľovi je zakázané zdieľať digitálny obsah vytvorený poskytovateľom služieb alebo orgánmi spolupracujúcimi s poskytovateľom služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb prehlasuje, že v prípade neoprávneného zdieľania digitálneho obsahu prijme všetky dostupné kroky na ochranu svojich práv oznámením orgánom činným v trestnom konaní o možnosti spáchania trestného činu a začne proces vymáhania náhrady podľa platných zákonov.
5.2. Užívateľovi je zakázané zasahovať do prevádzky a vzhľadu služby a akýmkoľvek spôsobom meniť jej funkčnosť.
5.3. Užívateľovi je zakázané pripájať sa k službe pomocou VPN alebo inak skrývať jeho polohu / IP adresu, rovnako musí mať povinne zapnuté cookies
5.4. Poskytovateľ služieb má právo zablokovať prístup k digitálnemu obsahu v prípade nesúladu a použitia v rozpore s podmienkami použitia.
5.5. Užívateľ nemá právo požadovať vrátenie peňazí v prípade zablokovania prístupu z niektorého z vyššie uvedených dôvodov.

Záverečné ustanovenia

6.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ponúkané služby bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi. Všetky zmeny služieb a aktuálne platné VOP sú zverejnené na adrese www.netky.sk
6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť poskytovanie služieb užívateľovi v prípade porušenia VOP.
6.3. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenských právnym poriadkom a pre prípad riešenia sporov sú vecne a miestne príslušné všeobecné súdy SR. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.