Poslanci schválili zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

NETKY.SK • 26.09 • Čítanie 2 min

Spolu 614 781 eur bude použitých na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a cestných objektov v regióne Liptov a Kysuce.

slovakia

left justify in out

Poslanci schválili Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V pondelok sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

Poslanci ŽSK schválili tretiu úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 a navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu ŽSK o 2 054 383 eur. Do oblasti dopravy je vyčlenených 320-tisíc eur na obstaranie techniky, ktorá bude slúžiť najmä na údržbu ciest II. a III. triedy v správe kraja.

 

Na rekonštrukciu ciest takmer sedemstotisíc eur

 

Spolu 614 781 eur bude použitých na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a cestných objektov v regióne Liptov a Kysuce. V oblasti zdravotníctva poskytneme našim nemocniciam (DNsP Dolný Kubín, LNsP Liptovský Mikuláš, HNsP Trstená a KNsP Čadca) finančné prostriedky v objeme 419 948 eur najmä na zakúpenie prístrojovej techniky, nemocnici v Čadci a Liptovskom Mikuláši poskytneme financie aj na stavebné úpravy v súvislosti so zabudovaním nových CT prístrojov.

 

„V oblasti vzdelávania navyšujeme výdavky na rekonštrukciu objektu Gymnázia v Bytči, k rozpočtovaným 150 tis. eur pridávame 70 tis. eur na vybudovanie zelenej extenzívnej strechy,“ informovala Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

 


Štatutárnym audítorom pre ŽSK na roky 2023 – 2025 sa stala na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o.

Súčasťou zastupiteľstva bola aj Informatívna správa o pridelení dotácií žiadateľom v zmysle VZN ŽSK č. 63/2019 z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2023 č. 1/2023.

 

Takmer polovica podporených žiadateľov

 

Z celkového počtu 283 žiadostí bolo podporených 126 žiadateľov v objeme 210 900 eur. Najviac, 51 projektov v objeme 81 680 €, bolo podporených v oblasti zhodnocovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb.

 

Finančná alokácia pre dotačný program Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 bola vo výške 49 100,- EUR. Zo 187 žiadostí, ktoré prešli formálnym hodnotením, bolo finančne podporených 34 žiadostí. Cieľom dotačného programu je podpora aktivít regionálneho a nadregionálneho charakteru, aktivít mimoriadneho významu, všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života.

 

Zastupiteľstvo, v zmysle platnej smernice, po štvorročnom funkčnom období odvolalo z funkcie pána Jána Kuzára - riaditeľa Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia v Liptovskom Hrádku, Martinu Lašutovú – riaditeľku Centra sociálnych služieb v Terchovej a Jozefa Mintála – riaditeľa Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

 

 

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Aktualizáciu a plnenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2023 – 2027 č.1 – školský rok 2022/2023.

 

 

Kvalitné vzdelanie v moderných školách

 

„Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity, či mimoškolskú činnosť. Keďže zdroje župy sú obmedzené, hľadáme spolu s poslancami spôsob, ako ich využiť maximálne efektívne. Konečným cieľom je spojenie stredných škôl do tzv. stredoškolských kampusov, kde jeden areál využívajú viaceré školy a spoločne zdieľajú športoviská, internáty, jedálne či priestory na spoločenské aktivity,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

 Súčasťou dnešného 8. rokovania Zastupiteľstva ŽSK bolo aj schválenie Zmien v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom zefektívniť fungovanie a najmä skvalitniť vzdelávanie spolu s hospodárnejším využívaním majetku ŽSK.

 

 

Išlo o návrh na vyradenie Spojenej školy v Žiline – Bytčici vrátane jej organizačných zložiek zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2024 a jej zlúčenie so Strednou odbornou školou podnikania (ul. Sasinkova) v Žiline, ktorá bude i spoločnou nástupníckou školou. Obe školy majú počet žiakov nižší ako 250 a ich kapacity budov sú naplnené na 50%. Nová adresa a názov školy bude Stredná odborná škola podnikania a služieb (ul. Hlavná 2) Žilina – Bytčica, a to od 01.09.2024.

                         

 

Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí

 

 

Poslanci podporili hlasovaním aj Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 i spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu Slovensko.

 

Pripravuje sa projekt napr. na obnovu Druhej hradnej brány Oravského hradu, rekonštrukciu omietok a šindlovej strechy kostola prevezeného z Liptovskej Mary v skanzene v Pribyline, obnovu Kostola sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia, rekonštrukciu budovy Liptovského múzea v Ružomberku, reštaurovanie rušňa či postavenie novej staničky pri historickej lesnej úvraťovej železničke vo Vychylovke.

 

Kraj získal finančného partnera

 

Kraju sa podarilo získať zahraničného partnera s ktorým pôjdeme do výzvy na budovanie cyklistickej infraštruktúry v hodnote viac ako 7 a pol. milióna eur, ide o už odsúhlasené napojenie západnej hranice Žilinského kraja na aktuálne budovaný úsek Trenčianskeho kraja smerom do Bytče.

 

 

Z programu Slovensko budeme žiadať aj financie na opravu našich mostov a ciest II a III. triedy. Všetky projekty sú v súlade s platným Územným plánom samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.

 

 

„Prostredníctvom týchto projektov zvýšime atraktivitu kraja a podporíme regionálny rozvoj cestovného ruchu. Zároveň podporíme zachovávanie kultúrneho dedičstva a jeho lepšie využitie,“ podotkla Jurinová.


 

Zapojenie Žilinského kraja

 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo zapojenie Žilinského samosprávneho kraja ako regulárneho partnera do medzinárodného výskumného projektu s názvom Urban Adaptation and Alert Solutions for a TIMEly (re)Action (Adaptácia miest a varovné riešenia pre včasnú (re)akciu) v programe Horizont Európa.

 

Súčasťou zastupiteľstva bola aj Správa o činnosti inovačnej agentúry INOVIA (združenie právnických osôb) za rok 2022, ktorej zriaďovateľom je ŽSK, mesto Žilina a Žilinská univerzita, Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n.o. za rok 2022 a Správa o činnosti Sociálno-ekonomického podniku ŽSK, s.r.o. a hospodárení za rok 2022.

 

Hlavný kontrolór informoval o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK za prvý polrok 2023 a o výsledkoch posledných kontrol vykonaných v zariadeniach:  Konzervatórium J.M Hurbana Žilina a Liptovské múzeum v Ružomberku.

V programe bola aj Správa o príprave SC ŽSK na zabezpečenie zimnej údržby ciest v ŽSK na obdobie 2023 – 2024.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Lucie Balgová
text/foto: Eva Lacová

Jeseň
JESEŇ SKONČÍ O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona