Odosielam na server ...

Vedeli ste, že na stránke Netky.sk existuje možnosť zobrazovať iba pozitívne správy? Ak nemáte chuť čítať o násilí, ľudskom nešťastí či katastrofách, zapnite si Filter pozitívnych správ a dozviete sa všetko pozitívne, čo sa okolo nás deje.

OK, rozumiem
BratislavaBratislava 10°
Biblia
TV program
Moje Netky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky

Reklamný priestor na internetových stránkach prevádzkovateľa  sa objednáva na základe písomnej objednávky (príp. vo forme e-mailu). Objednávka sa stáva právoplatnou a záväznou až po písomnom potvrdení obidvomi zmluvnými stranami.

Objednávka musí obsahovať meno objednávateľa, sídlo a prípadnú poštovú adresu objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu a bankové spojenie objednávateľa, názov objednaného produktu (špecifikácia reklamy), názov klienta, ak ním nie je objednávateľ, umiestnenie reklamného banneru na internetovej stránke prevádzkovateľa, formát reklamného banneru, rozmer reklamného banneru v pixeloch, termín uverejnenia a rozsah inzercie (dohodnutý počet zobrazení) pre každý reklamný banner zvlášť, výšku agentúrnej provízie (platí len pre reklamné a mediálne agentúry), cenu, kontaktnú osobu (meno, priezvisko, telefónne číslo, fax alebo e-mail), podpis zodpovednej osoby a pečiatku zadávateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ak bola táto doručená v lehote kratšej ako 4 pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením reklamy. Predložením objednávky objednávateľ potvrdzuje, že uhradil a má vysporiadané všetky autorské práva chránené na území Slovenskej republiky, prípadne aj mimo jej územia, súvisiace s dodanými reklamnými podkladmi.

Zadaním objednávky dáva objednávateľ prevádzkovateľovi súhlas k šíreniu reklamného diela prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu,autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.

Na požiadanie prevádzkovateľa je objednávateľ povinný tieto skutočnosti doložiť hodnovernými dokladmi. V prípade nepravdivosti poskytnutých údajov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje všetky vzniknuté nároky bezodkladne vysporiadať, prípadne nahradiť prevádzkovateľovi škodu a náklady, ktoré mu z toho titulu vznikli.

Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za kvalitatívnu a obsahovú stránku ním dodaného, prípadne na zverejnenie odsúhlaseného komerčného prvku a zaväzuje sa uhradiť v plnej výške prípadné škody spôsobené jeho obsahovou stránkou .

Objednávateľ zbavuje prevádzkovateľa všetkých nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími stranami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s ustanovením o nekalej súťaži a autorskom práve. V prípade uplatnenia si akýchkoľvek nárokov takejto povahy alebo poskytnutia odškodnenia zo strany prevádzkovateľa, sa  zadávateľ zaväzuje všetky takéto nároky bezodkladne vysporiadať, prípadne nahradiť prevádzkovateľovi škodu a náklady, ktoré mu z toho titulu vznikli.


REZERVÁCIA REKLAMNÉHO PRIESTORU


Podmienkou rezervácie reklamného priestoru je doručenie písomnej objednávky prevádzkovateľovi, a to kuriérom, poštou, faxom alebo e-mailom.
Objednávka je pre prevádzkovateľa záväzná, až keď ju potvrdil.

Doručenú objednávku podpísanú objednávateľom, ak sa ju prevádzkovateľ rozhodne akceptovať, prevádzkovateľ podpíše a doručí späť objednávateľovi predovšetkým faxom alebo e-mailom bez zbytočného meškania, najneskôr však do 5 pracovných dní po jej obdržaní. Ak prevádzkovateľ do tohto termínu objednávku dodávateľa nepotvrdil, má sa zato, že ju neakceptoval.

Prípadné požiadavky na vykonanie zmeny sa prevádzkovateľ i objednávateľ zaväzujú podpisovať bez zbytočného odkladu a v najkratšom možnom termíne.

Ak sa objednávateľ rozhodne stornovať potvrdenú objednávku, musí uhradiť storno sankciu vo výške 50% z podpísanej sumy za reklamnú službu.


UVEREJNENIE REKLAMY


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamy, ak dodaná reklama:

            - svojou kvalitou, obsahom alebo technickými parametrami nezodpovedá požiadavkám  prevádzkovateľa
            - je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky
            - nie je v súlade s dobrými mravmi alebo ohrozuje verejný poriadok
            - zasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích strán
            - nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa

V prípade vyťaženia reklamného priestoru  na portáloch www.netky.sk si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamy, alebo posunúť termín realizácie reklamnej kampane v závislosti od momentálneho vyťaženia. Ak prevádzkovateľ na základe zistených skutočností odmietne reklamu uverejniť, alebo je nútený posunúť termín realizácie, je povinný bez zbytočného meškania o tom písomne  oboznámiť objednávateľa.


FAKTURÁCIA


Prevádzkovateľ má právo požadovať od objednávateľa platbu vopred. V takom prípade vystaví po obdržaní potvrdenej objednávky preddavkovú faktúru (v závislosti od rozhodnutia prevádzkovateľa až do výšky 100%) za reklamnú kampaň.  Objednávateľ je povinný uhradiť preddavkovú faktúru do termínu splatnosti,  najneskôr však 3 pracovné dni pred začiatkom reklamnej kampane.

Prevádzkovateľ vystaví koncovú faktúru na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je odpočítaný prípadný preddavok, do 15 dní po ukončení reklamnej kampane, v prípade dlhodobej kampane raz mesačne.

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa. Objednávateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej sumy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezahájiť objednanú a potvrdenú reklamnú kampaň objednávateľa, prípadne bežiacu reklamnú kampaň prerušiť alebo úplne zastaviť, ak si objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči prevádzkovateľovi alebo ak je objednávateľ v likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá objednávateľ za škody, ktoré uvedeným neplnením prevádzkovateľovi, či tretej strane vzniknú a konanie prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia dodávateľovi zo strany prevádzkovateľa.

loader
loader
Kliknutím zavriete
Obrázok